Nabory wniosków

Zapoznaj się z niektórymi z ostatnio ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie. Pełną informację o wszystkich aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania uzyskasz od naszych specjalistów.

 

  1. Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-396/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/K/2020]

    Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-396/20 (nr naboru nadany...
  2. 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych (3)

    Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 w ramach:  Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"
  3. 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20

    Wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania...