Usługa monitoringu to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych (wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych). Opisuje ona postęp i efekty projektu (działania, programu) i ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu (działania, programu) z wcześniejszymi założeniami realizacji.

Przewidziana do realizacji usługa monitoringu będzie przeprowadzona wg następującego algorytmu postępowania i metodologii:

ETAP I
Przygotowanie planu monitoringu w zakresie:

 • zbierania danych - zakres ten obejmuje:
  • listę wykorzystywanych wskaźników,
  • określenie źródeł danych,
  • metody zbierania danych z podziałem na pierwotne (ankiety) i wtórne (sprawozdania), 
  • częstotliwość i harmonogram zbierania danych,
  • określenie osób odpowiedzialnych za zebranie i przekazanie danych zgodnie z ustaleniami.
 • analizy danych - zakres ten obejmuje:
  • porównanie danych cząstkowych,
  • porównanie bieżącej realizacji poszczególnych działań,
  • analizę powiązań pomiędzy wskaźnikami.
 • sporządzenia raportów, które będą sporządzane kwartalnie.ETAP II
Zbieranie danych i informacji o projekcie. Obejmuje następujący zakres:

 • badanie zdolności organizacyjnej i trwałości struktury,
 • prowadzenie działalności pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi,
 • problemy i bariery w bieżącej działalności.

Realizacja Etapu II będzie przebiegać w sposób ciągły w okresie realizacji umowy.

 

Etap III

Celem przygotowanego raportu I jest ustalenie stopnia zgodności działalności z założeniami projektu oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

Raport obejmować będzie:

 • ocenę wyników,
 • identyfikację odchyleń,
 • analizę przyczyn,
 • planowanie działań korygujących,
 • planowanie działań zapobiegawczych.

Celem raportu III będzie całościowe przedstawienie wyników monitoringu.

Dodatkowo, celem zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakłada się pozostałe formy komunikacji, w tym:

 • sprawozdania bieżące z monitoringu,
 • spotkanie robocze – zgodnie z harmonogramem,
 • spotkania niezaplanowane (w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uzasadniających).


Działania te przyczynią się do uzyskania wiedzy niezbędnej do oceny problematyki stosowania rozwiązań zawartych w dokumentacji konkursowej projektu.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane