Oferujemy naszym klientom usługę polegającą na wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju z uwzględnieniem istniejących tendencji rynkowych. Aby skutecznie konkurować na rynku, osiągnąć trwały rozwój regionu, branży, sektora gospodarki, potrzebne są jasne cele oraz sprecyzowana ścieżka ich osiągnięcia. Specjaliści Grupy Gumułka posiadają wiedzę ekspercką na temat przeprowadzenia działania strategii rozwoju, którą nabyli, analizując następujące obszary:

  • wizja rozwoju danego sektora gospodarki z uwzględnieniem takich elementów, jak zrównoważony rozwój, zwiększenie konkurencyjności, wzrost zatrudnienia, poprawę jakości życia, efekty socjo-kulturalne itp.
  • warunki „brzegowe” zdefiniowane przez uczestników grupy roboczej, powołanych dodatkowo ekspertów i istotnych „graczy” z poza projektu,
  • benchmarking polegający na dokonaniu przeglądu i analizie projektów foresight zrealizowanych w danym zakresie w innych krajach,
  • studium lokalne – przegląd i analiza aktualnych technologii, rynku, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych, powiązań z innymi sektorami.

 

Metody przeprowadzenia foresight

Metoda Delphi
Metoda Delphi polega na przeprowadzeniu kilkukrotnego ankietowania wybranej grupy ekspertów, którzy nie mogą się ze sobą w tej sprawie komunikować i naradzać. Eksperci powinni posiadać dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie w tematyce będącej przedmiotem ankiet, ale jednocześnie także szeroki ogląd i doświadczenia w zakresie „oddziaływania” badanej dziedziny z szeroko rozumianym otoczeniem. Eksperci są anonimowi. Każdy z nich uzasadnia przedstawione wyniki. Po zebraniu wyników i przeprowadzeniu ich analizy prowadzący projekt przygotowuje kolejną wersję ankiety – zawężającą i uściślającą obszar działania - i rozsyła ją ponownie do tych samych ekspertów. Cykl ten jest powtarzany kilkakrotnie, aż do wypracowania pewnej zgody pomiędzy ekspertami, dostatecznego zawężenia priorytetów i utworzenia spójnego obrazu rozwoju danej dziedziny.

Metoda krzyżowej analizy wpływów
Polega ona na skonstruowaniu macierzy wpływów (crossimpact-matrix), w której w poziomych rzędach przedstawione są analizowane trendy (np. dynamiczny rozwój wykorzystania biopaliw), a w pionowych kolumnach wpisywane wydarzenia, jakie mogą ewentualnie wystąpić w analizowanym okresie (np. rozwój technologii ogniw paliwowych, gwałtowny wzrost ceny ropy, spadek liczby ludności, itp.). W miejscach przecięć kolumn z rzędami opisywane są na przykład: ocena prawdopodobieństwa zaistnienia danego zdarzenia i spodziewany efekt interakcji. Analiza macierzy stanowi istotna pomoc przy konstruowaniu ostatecznego scenariusza.

Drzewo odniesień
Metoda polegająca na graficznym przedstawieniu powiązań pomiędzy badanymi technologiami a czynnikami mającymi wpływ na ich rozwój oraz ewentualnymi barierami i sposobami ich pokonywania. Metoda ta jest niezwykle przydatna zarówno na etapie planowania projektu, jak i jego realizacji

Rodzaje projektów foresight

Foresight regionalny
Foresight regionalny jest definiowany jako systematyczny, kolegialny proces zbierania informacji o przyszłości i na tej podstawie budowania średnio i długoterminowej wizji rozwojowej regionu umożliwiającej podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań. Foresight regionalny łączy kluczowe czynniki zmian i zmienne źródła wiedzy w taki sposób, żeby rozwijać przyszłe wizje strategiczne.

Foresight technologiczny
Według definicji podanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy oraz inżynierowie, jak i przedstawiciele przemysłu i pracownicy administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych oraz społecznych w gospodarce. Uczestniczący w projektowaniu foresight ustalają priorytetowe kierunki badań, wspólnie tworząc wizję przyszłych osiągnięć. Poza celami doraźnymi (zbudowanie scenariuszy) foresight ma więc jeszcze istotne znaczenie dla zaspokajania zapotrzebowania na know-how naukowe, biznesowe i kulturowe, co ma podstawowe znaczenie na przykład dla polityki inwestycyjnej państwa w sferze badawczo-rozwojowej.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane