• Audyt Najwyższej Izby Kontroli

  Grupa Gumułka ponownie została wybrana audytorem Najwyższej Izby Kontroli.

  Zadanie polega na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej NIK za lata 2014-2016.

 • Grupa Gumułka ocenia ARiMR

  Grupa Gumułka na zlecenie Ministra Finansów wyraziła swoją opinię co do gotowości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wdrażania wsparcia dla rolników w ramach działania "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej" PROW 2014-2020.

 • Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej

  Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych. (ang. Discounted Cash Flow - zwana dalej metodologią/analizą DCF).

  Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, określoną w Metodologii CBA, metodologia DCF charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Wkład Grupy Gumułka w realizację Protokołu z Kioto

  Grupa Gumułka wykonała audyty Raportów Finansowych Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji za 2016 rok.

  Oznacza to, że Bank Światowy (The International Bank for Reconstruction and Development) otrzymał wiarygodne zapewnienie czy sprawozdania finansowe przedkładane przez Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (t.j. NFOŚiGW) dotyczące

  ...
 • Komisja Europejska zaaprobowała wnioski Grupy Gumułka

  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury przekazała nam swoją ocenę przeprowadzonego przez Grupę Gumułka audytu programu Erasmus+ w Polsce. W bezpośrednio skierowanym piśmie Radosław Gumułka został poinformowany o zaakceptowaniu naszych obserwacji i rekomendacji z audytu raportu rocznego.

 • Grupa Gumułka audytorem wewnętrznym dla Instytucji Pośredniczącej "POWER"

  Z dumą ogłaszamy, że Grupa Gumułka przyjęła obowiązki audytora wewnętrznego Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniącego m.in. rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

   

 • Optymalizacja kosztów związanych z działalnością uczelni

  Zmniejszająca się liczba studentów wymusza podjęcie przez władzę uczelni działań w celu optymalizacji kosztów działalności. Grupa Gumułka wspiera uczelnie w realizacji działań optymalizacyjnych, jak również wskazuje działania korygujące w formie planów naprawczych.

  Miło nam poinformować, że do grona naszych klientów dołączył Uniwersytet Przyrodniczy w

  ...
 • Badanie efektywności wykorzystania funduszy w województwie świętokrzyskim

  Grupa Gumułka wykonuje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego badanie efektywności wykorzystania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych przez beneficjentów projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Naszym zadaniem jest ocena prawidłowości i terminowości realizacji poszczególnych projektów polegających na udzielaniu

  ...