Grupa Gumułka ponownie została wybrana audytorem Najwyższej Izby Kontroli.

Zadanie polega na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej NIK za lata 2014-2016.

Audyt zewnętrzny powierzony Grupie Gumułka oznacza ogół działań służących do wyrażenia opinii obejmującej:

1) ocenę prawidłowości i wiarygodności rocznego sprawozdania z wykonania budżetu;
2) ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) ocenę gospodarności, celowości i rzetelności dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, a także ocenę wykorzystania zasobów;
4) ocenę sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur dotyczących w/w procesów.

 

Najwyższa Izba Kontroli to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od ponad 90 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Do roku 2019 przeprowadza również audyt Rady Europy - sprawdza prawidłowość wydatkowania środków finansowych przez tę międzynarodową organizację, skupiającą niemal wszystkie państwa europejskie oraz kilka spoza kontynentu.

Grupa Gumułka miała już zaszczyt na zlecenie Marszałka Sejmu przeprowadzać w roku 2011 r. pierwszy w historii audyt zewnętrzny Najwyższej izby Kontroli. Wyniki audytu dostępne są na stronie internetowej NIK.