Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury przekazała nam swoją ocenę przeprowadzonego przez Grupę Gumułka audytu programu Erasmus+ w Polsce. W bezpośrednio skierowanym piśmie Radosław Gumułka został poinformowany o zaakceptowaniu naszych obserwacji i rekomendacji z audytu raportu rocznego.

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Grupa Gumułka już kolejny rok ma zaszczyt pełnić funkcję Niezależnej Instytucji Audytowej dla wdrażania tego programu w Polsce.