Dodatkowe zapewnienie dotyczące prawidłowości realizowanych projektów pomocowych: Audyt Środków Unijnych

Pogłębione badanie w zakresie systemów informatycznych: Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Pogłębione badanie dotyczące zagadnień podatkowych: Audyt Podatkowy

Poszerzenie badania o zagadnienia dopuszczalności pomocy publicznej: Audyt Rekompensaty

Rozszerzenie audytu o ocenę struktur organizacyjnych (w tym certyfikacja systemu kontroli wewnętrznej, np. zgodnie z rozdziałem 404 Ustawy Sarbanes-Oxley): Audyt Organizacyjny

Ekspercka wiedza na temat zdiagnozowanych kwestii dotyczących rachunkowości: Opinia w zakresie prawa bilansowego

Szkolenia w zakresie rachunkowości, zarówno wg standardów krajowych, jak i MSSF/MSR: Akademia Grupy Gumułka

Przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów US GAAP oraz innych standardów rachunkowości: Usługi księgowe

Konsultacje w zakresie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych: Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości