Grupa Gumułka przeprowadza badania i wykonuje przegląd sprawozdań finansowych zarówno według ustawy o rachunkowości, jak i standardów międzynarodowych (np. MSSF/MSR) oraz lokalnych (w tym US GAAP). Specjalizujemy się w pracach dla sektora prywatnego oraz publicznego.

Badanie sprawozdań finansowych naszych Klientów wymaga od nas nie tylko doświadczenia, szerokiej wiedzy i zaangażowania, ale przede wszystkim rzetelności i sumienności. Jednym z celów, jaki stawiamy sobie w codziennej pracy, jest udzielanie pomocy oraz wskazówek w ostatecznym sporządzeniu sprawozdania, aby oddawało ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki. Dodatkowo wskazujemy także obszary podwyższonego ryzyka, co ma bezpośredni wpływ na prowadzenie przez naszych Klientów działalności nastawionej na sukces.

Badania, przeglądy oraz inne usługi poświadczające przeprowadzamy stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej  ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują w szczególności:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), standardami US GAAP oraz innymi standardami lokalnymi,
  • Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz w podziałach i połączeniach jednostek,
  • Badania zgodnie ze standardami US GAAS i standardami rewizji finansowej określonymi przez Radę Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB),
  • Badania due diligence.