Z przetwarzaniem danych osobowych wiąże się wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz praw osób, których dane dotyczą. Z tego względu konieczne jest zapewnienie należytej kontroli procesów przetwarzania danych.

Wykonujemy pełny audyt zgodności wprowadzonych u naszych klientów zasad pracy na danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W ramach tej usługi sprawdzamy, czy aktualnie funkcjonujące rozwiązania spełniają ustawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Weryfikujemy również kompleksowość, spójność i efektywność istniejących procedur.W ramach podejmowanych przez nas działań w tym zakresie badamy m.in.:

 • miejsce i sposób przechowywania danych osobowych oraz zastosowane zabezpieczenia,
 • rodzaj i charakter przetwarzanych danych osobowych oraz możliwość ich przyporządkowania do konkretnych zbiorów,
 • sposób, dopuszczalność prawną i zasadność gromadzenia określonych typów danych osobowych,
 • istniejącą dokumentację prawną,
 • strukturę, sposób działania i funkcjonalność systemu informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych oraz zastosowane zabezpieczenia, procedury nadawania pracownikom uprawnień do pracy z wykorzystaniem danych osobowych,
 • procedury kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
 • zasady i podstawy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w ramach której dochodzi do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych.ETAPY REALIZACJI USŁUGI

1. Identyfikacja:

   • zbiorów, w których są lub będą przetwarzane dane osobowe,
   • systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
   • zastosowanych zabezpieczeń logicznych,
   • zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
   • wdrożonych rozwiązań organizacyjnych.

2. Audyt procesu przetwarzania danych osobowych:

   • rozpoznanie środków technicznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych,
   • diagnoza uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych,
   • wskazanie rozwiązań umożliwiających usunięcie zdiagnozowanych uchybień.

3. Audyt systemu ochrony danych osobowych:

Analiza istniejącej dokumentacji wymaganej w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym:

   • polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych,
   • instrukcji zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych,
   • wzoru ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
   • wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
   • wzoru oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami.

Przegląd innej dokumentacji, w tym:

   • opisu obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe,
   • opisu struktury zbiorów danych osobowych,
   • sposób przepływu danych osobowych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi.

4. Sprawdzenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności  przetwarzanych danych, w ramach wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, na poziomie:

   • infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w procesie przetwarzania danych osobowych,
   • zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej).

5. Badanie obowiązków w zakresie rejestracji zbiorów:

   • zgłoszenie zbiorów do rejestracji w GIODO,
   • aktualizacja zgłoszonych wcześniej zbiorów,
   • wskazanie podstawy prawnej w przypadku braku konieczności zgłaszania zbioru do rejestracji.

Produkt końcowy stanowi Raport zawierający:

 • ogólną ocenę ochrony danych osobowych,
 • uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • wskazanie rekomendacji usunięcia zidentyfikowanych uchybień,
 • odniesienie do aktów prawnych i dobrych praktyk w zakresie nadzoru nad danymi osobowymi.KORZYŚCI:

 • spełnianie wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (stosowna dokumentacja, wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i informatycznych, przeszkolony personel),
 • aktualne rozpoznanie problemów związanych z ochroną danych osobowych, bieżący nadzór nad stanem zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo danych.