Witaj Kandydatko i Kandydacie w procesie rekrutacyjnym,

chcemy w tym miejscu przekazać Ci informacje odnośnie naszego podejścia do przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz poinformować o prawach, jakie Ci przysługują.

 

Pozyskiwanie danych osobowych

W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub też od osób trzecich, tj. agencji rekrutacyjnych lub pośrednictwa pracy, w zależności od wymogów procesu rekrutacji.

Informacje, które przetwarzamy, obejmują niezbędne informacje określone przepisami prawa dotyczące Twojego adresu, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, historii zatrudnienia. Przetwarzamy informacje przekazane nam w Twoim CV, liście motywacyjnym lub w innych formularzach niezbędnych w ramach procesu rekrutacji.

Nie wymagamy od Ciebie (i w na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego nie będziemy wymagać) żadnych informacji określanych jako „dane wrażliwe”, tj. w szczególności zawierających informacje o pochodzeniu etnicznym, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyznaniu religijnym, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych lub stanie zdrowia. W przypadku aplikacji na stanowiska, co do których odpowiednie przepisy prawa wymagają podania informacji o niekaralności, możemy poprosić Cię o przekazanie takich danych; będą one pozyskane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z przepisami prawa.

 

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo oraz regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia uznane standardy w zakresie bezpieczeństwa.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko.

Jeżeli wyraziłeś taką zgodę to będziemy je również przetwarzać podczas przyszłych rekrutacji, aby móc zaproponować Ci potwierdzenie aktualności aplikacji na oferowane wówczas stanowiska.

Informujemy też, że nie będziemy podejmować żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksem pracy, jeśli ubiegasz się o umowę o pracę, lub Kodeksem cywilnym, jeśli ubiegasz się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Możemy również przetwarzać niektóre z Twoich danych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do innych konkretnych celów, to będą one przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody.

Administratorem Twoich danych jest Grupa Gumułka Sp. z o.o. lub inna firma z Grupy Gumułka (wymieniona tutaj), do której kierowana jest aplikacja lub która jest adresatem korespondencji rekrutacyjnej.

 

Przechowywanie danych

Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu przygotowania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

W przypadku, jeśli rekrutacja nie zakończy się pozytywnym rezultatem, wówczas dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że Kandydat wyraził zgodę na pozostawienie danych osobowych w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy.

 

Przekazywanie danych osobowych oraz miejsce przetwarzania

Podajemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy; w takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe nie będą jednak przekazywane do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • innym firmom wchodzącym w skład sieci Grupa Gumułka (informacje na temat naszych firm członkowskich są dostępne tutaj) – jeśli będzie to niezbędne w celach administracyjnych lub przydatne w procesach rekrutacyjnych,

  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT, dzięki którym możemy świadczyć nasze usługi, a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT. Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze, a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery obsługujące i wspomagające infrastrukturę chmury (a tym samym również – Twoje dane osobowe) znajdują się w bezpiecznych centrach danych w Polsce,

  • organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług, w tym również poprzez certyfikację naszych systemów bezpieczeństwa, audytujących prawidłowość przetwarzania przez nas danych osobowych lub badającym nasze sprawozdania finansowe,

  • organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Twoje prawa

Masz w szczególności prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,

  • zmiany danych osobowych,

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem,

  • usunięcia danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych.

W przypadku jeśli zamierzasz skorzystać z któregoś ze swoich praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na adres ten należy kierować również ewentualne skargi dotyczące naszego podejścia do danych osobowych; wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać pod adresem https://uodo.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

Grupa Gumułka Sp. z o.o.

40-077 Katowice, ul. Matejki Jana 4