Grupa Gumułka jest właściwym podmiotem dla przeprowadzenia audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z dotacji krajowych. Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów projektów (w tym z programów: PO KL, PO Innowacyjna Gospodarka, regionalnych programów operacyjnych, PO PT, PO IiŚ, PO RPW, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych, programów ramowych, programów współpracy transgranicznej), sporządzaniem opinii i raportów z tych audytów, a także wydawaniem certyfikatów audytorskich.

Audyt, jako taki, jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on w osiąganiu celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance. W odniesieniu do projektów wspłfinansowanych z dotacji unijnych lub krajowych audyt jest niezbędny dla upewnienia się co do prawidłowości realizacji i rozliczenia danego działania.

Audyt Funduszy i Dotacji to usługa wymagająca specjalistycznej wiedzy i umiejętności, m. in. z zakresu ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i aktów prawnych wydanych w ich delegacji. Audytorzy Grupy Gumułka posiedli tę wiedzę m.in. dzięki przeprowadzaniu licznych kontroli projektów na zlecenie NCBiR, PARP, MRR oraz innych instytucji pośredniczących.