Audyt podatkowy jest usługą, która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. Ponadto pozwala na wychwycenie możliwych oszczędności podatkowych oraz nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu przez doradców podatkowych Grupy Gumułka prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Realizacja zlecenia obejmuje badanie prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem, a także badanie prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.


W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTÓW PRZEPROWADZAMY:

Kompleksowy audyt podatkowy – obejmuje całość rozliczeń podatkowych i jest jednym ze sposobów kontroli oraz optymalizacji obciążeń publicznoprawnych firmy. 

Bieżący, podatkowy audyt kontraktowy – polega na systematycznym przeglądzie prawno-podatkowym wszelkich umów celem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i określenia skutków podatkowych wynikających z zawieranych kontraktów.

Audyt problemowy – dotyczący tylko wybranego podatku lub zagadnienia.


Dzięki przeprowadzonemu przez nas audytowi klient ma możliwość nie tylko podjęcia stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt w rozliczeniach podatkowych, ale także zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.