Grupa Gumułka oferuje przeprowadzenie profesjonalnego audytu rekompensaty w oparciu o metodologię wynikającą z umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zawartego z operatorem, jak również zasad zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz aktualnymi Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.

W szczególności audyt rekompensaty obejmuje następujący zakres zadań niezbędnych do rzetelnego wyznaczenia kwoty należnej rekompensaty:

  • szczegółową analizę przychodów i kosztów poszczególnych usług Podmiotu, w tym wyodrębnienie rzeczywistych przychodów i kosztów generowanych w związku z działalnością podstawową i działalnościami pozostałymi,
  • analizę rentowności poszczególnych działalności,
  • ocenę Zakładowego Planu Kont oraz metodologii kluczy podziałowych stosowanych w Jednostce,
  • wyznaczenie kwoty rekompensaty w oparciu o wyodrębnione wcześniej przychody i koszty związane ze świadczeniem usługi podstawowej,
  • porównanie parametrów usługi podstawowej (np. koszt jednostkowy na 1 wzkm) badanej Jednostki z parametrami innych jednostek świadczących usługę publicznego transportu zbiorowego w zbliżonych warunkach lub, w przypadku braku takich danych, wyznaczenie miejsca badanej Jednostki w całym zbiorze dostępnych danych pod względem wybranych parametrów i ocenę pod kątem spełnienia kryteriów Altmark,
  • analizę ekonomiczną i prawną umów zawartych z gminami ościennymi w sprawie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Badanie Jednostki odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych technik audytowych, w tym w szczególności analizy dostępnej dokumentacji oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami i kadrą zarządzającą. Ich dobór jest dostosowany do potrzeb organizacji oraz oczekiwań klienta. Efektem audytu rekompensaty jest opracowanie raportu zbiorczego zawierającego przeprowadzone analizy, identyfikację obszarów problemowych, a także wnioski wraz z rekomendacjami dla organizacji.