Nasz dział posiada ponad 10-letnie doświadczenie w:

  • sporządzaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych oraz rozliczaniu projektów: począwszy od okresu programowania 2004-2006, przez 2007-2013, po obecny 2014-2020;
  • aplikowaniu o wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • skutecznym wnioskowaniu o dotacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;


Możemy pochwaliś się dużym udziałem w projektach (inwestycyjnych, szkoleniowych, zarówno dla podmiotów publicznych i prywatnych), dla których udało się pozyskać środki finansowe.
W ostatnim roku współpracowaliśmy m.in. z Miastem Katowice, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Parkiem Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.; Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Gminą Sosnowiec, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Śląską Izbą Lekarską.