Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Finansach Publicznych audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której cel to wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa powyżej, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Ustawa precyzuje, jakie Jednostki zobowiązane są do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Należą do nich: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby celne, izby skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym w zarządzanych przez niego funduszach), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Narodowy Fundusz Zdrowia, państwowe jednostki budżetowe (jeżeli kwota ujęta w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł), uczelnie publiczne (jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo - finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł); agencje wykonawcze (jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł), państwowe fundusze celowe (jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł). Audyt wewnętrzny prowadzony jest ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego.

Nowa ustawa dopuszcza jednocześnie prowadzenie audytu, poza audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostce, przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce. Jednostki, w których dopuszczono taką formę prowadzenia audytu wewnętrznego, muszą spełniać: warunek nieprzekroczenia kwoty 100.000 tys. zł dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów, albo zatrudniać mniej niż 200 pracowników. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100.000 tys. zł.

Proponowany przez Grupę Gumułka – jako usługodawcę - audyt wewnętrzny to profesjonalna działalność, której zasadniczym celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny, przynoszący wartość dodaną przez ujawnianie braków i słabości, a także przez wskazywanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy.

Misją wykonywanego przez nas audytu wewnętrznego jest służenie jednostce poprzez wykonywanie audytu w sposób profesjonalny i niezależny, zgodnie z międzynarodowymi standardami, skorelowanie z celami i zadaniami jednostki oraz pomoc organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz kontroli.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy Państwu wprowadzenie do jednostki funkcji audytu wewnętrznego, wspierającego kierownika jednostki w dowolnie wybranej przez Państwa formie:

  • implementacja funkcji audytu wewnętrznego,
  • realizacja funkcji audytu wewnętrznego przez audytorów Grupy Gumułka,
  • wzmocnienie audytu wewnętrznego przez specjalistów Grupy Gumułka.


Każdorazowo audytorzy Grupy Gumułka wspomagani będą przez specjalistów z Grupy Gumułka: biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych, radców prawnych, konsultantów w zakresie zarządzania projektami, specjalistów w zakresie zarządzania IT, szkoleń oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W codziennej pracy na rzecz klientów nasi specjaliści korzystają z wieloletnich doświadczeń Grupy Gumułka na rynku usług audytorskich.

W dalszej części niniejszej oferty przedstawiamy szczegółowe prezentacje proponowanych przez nas usług oraz omawimy atuty współpracy z Grupą Gumułka.

Implementacja funkcjonowania i realizacja funkcji audytu wewnętrznego przez audytorów Grupy Gumułka.

W zakresie wdrożenia audytu wewnętrznego proponujemy pomoc w realizacji funkcji audytu wewnętrznego przez audytorów Grupy Gumułka.

Po przeprowadzonej analizie ryzyka dokonamy oceny relatywnego znaczenia i częstotliwości, z którą poszczególne obszary powinny być audytowane. Po ocenie potrzeb audytu przedstawimy roczny plan audytu, którego obowiązek przedstawienia wynika z Ustawy o finansach publicznych. Analiza ryzyka, zgodnie z ustawą będzie w szczególności brała pod uwagę zadania wynikające z planu działalności oraz szczegółowych wytycznych w sprawie audytu.

Stworzymy dostosowane indywidualnie dla Państwa działalności wszelkie dokumenty organizacyjne audytu, między innymi takie jak: kartę audytu wewnętrznego, podręcznik audytu, harmonogramy audytu.

Po dokonaniu wszelkich czynności organizacyjnych rozpoczniemy przeprowadzanie zadań audytowych, zarówno tych planowych, jak i doraźnych, czyli poza planem audytu. Każdorazowo, przed każdym zadaniem audytowym, indywidualnie ustalimy z Państwem Harmonogram Audytu, tak by w żadnym wypadku nie zakłócać normalnego funkcjonowania działalności jednostki; zaproponujemy także adekwatne narzędzia i metodologię. W trakcie realizacji zadania audytowego będą Państwo mieli wgląd do dokumentacji roboczej z audytu oraz przedstawimy raporty cząstkowe, tak aby byli Państwo na bieżąco informowani o wynikach i postępie prac.

Po zakończeniu każdego zadania audytowego otrzymają Państwo raport z audytu wewnętrznego badanych obszarów działalności wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru.

Pod koniec roku otrzymają Państwo szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni w formie, zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.

Od Państwa będziemy jedynie oczekiwali zaangażowania pracowników jednostki podczas wszystkich etapów realizacji zlecenia. Szczególnie istotne jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Prawidłowe podejście i zaangażowanie najwyższych władz jednostki nada realizowanym działaniom odpowiednio wysoką rangę.

WZMOCNIENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PRZEZ SPECJALISTÓW Z GRUPY GUMUŁKA

W zakresie audytu wspomagającego proponujemy Państwu usługę polegającą na wzmocnieniu sił wdrożonego i funkcjonującego już w jednostce audytora wewnętrznego, co pozwala połączyć zalety audytów wewnętrznych prowadzonych własnymi siłami i siłami zewnętrznymi. Wśród możliwych rozwiązań podkreślić warto doradztwo i wsparcie eksperckie, które umożliwia realizację wskazanych zadań audytorskich.

Doradztwo i wsparcie eksperckie daje możliwość wspomożenia zatrudnionego audytora wewnętrznego poprzez specjalistów Grupy Gumułka, zarówno z dziedziny audytu wewnętrznego, jak i specyficznych dziedzin działalności (księgowość, informatyka, podatki itp.). Klientom daje to możliwość zmniejszenia kosztów własnej komórki audytu wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu jej wszechstronności i kompetencji.

Realizacja wskazanych zadań audytowych najczęściej występuje wówczas, gdy jednostka we własnym zakresie opracowuje plan audytów, jednakże nie jest możliwe, aby zrealizowała go sama w całości. Niemożliwość taka może wynikać zarówno ze skumulowania zadań audytowych, jak również z faktu, że w ramach audytu ocenione mają zostać takie obszary, których niezależna ocena dokonywana przez pracowników jednostki może nie być wskazana (np. naruszenie zasady obiektywizmu). W takim przypadku zlecenie na zewnątrz wskazanych zadań audytowych stanowi realną możliwość wykonania planu audytu i objęcia jego zakresem wszystkich istotnych funkcji Jednostki.

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imię / Nazwa Firmy (*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!
Niektóre usługiNieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka(*) Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane