Ogromny wpływ na osiągane przez organizację wyniki ma posiadany kapitał ludzki. Najważniejszym potencjałem firmy są pracownicy, dlatego ważne jest umiejętne zarządzanie personelem tak, aby w pełni rozpoznać i wykorzystać potencjał pracowniczy.

Audyt personalny daje możliwość określenia, czy posiadane przez pracowników kwalifikacje są odpowiednie do wykonywanych obowiązków, pokazuje również posiadane przez zespół kompetencje oraz najefektywniejsze ich wykorzystanie.

Przedmiotem audytu są zasoby ludzkie przedsiębiorstwa, czyli badanie wszystkich aspektów funkcjonowanie ludzi w organizacji. Audyt personalny to diagnoza i ocena umiejętności zawodowych pracownika. Celem takiego badania jest uporządkowanie wewnętrznych zasad związanych z przebiegiem pracy, zbadanie umiejętności pracownika oraz możliwości jego rozwoju. Dodatkowo wykonanie audytu personalnego pozwala na opracowanie efektywnych narzędzi zarządzania kadrami, które są zgodne z potrzebami organizacji. Wiedza taka umożliwia trafną i efektywną alokację kadry pracowniczej.

Korzyści z przeprowadzenia audytu personalnego dla Pracodawcy:

 • uzyskanie pełnej wiedzy na temat potencjału kompetencyjnego pracowników,
 • efektywne wykorzystanie wiedzy na temat posiadanego potencjału pracowników,
 • wykorzystanie zdobytej podczas audytu wiedzy do planowania ścieżek rozwoju,
 • możliwość diagnozy luk kompetencyjnych oraz określenia potrzeb szkoleniowych,
 • udoskonalenie funkcjonujących w firmie zasad postępowania podczas trybu prowadzenia rekrutacji, zatrudniania oraz adaptacji nowych pracowników,
 • powstanie nowego lub ulepszenie funkcjonującego regulaminu zarządzania podległym personelem,
 • praktyczne zastosowanie założeń polityki personalnej firmy,
 • wzrost efektywności pracy oraz zaangażowania pracowników; wzrost satysfakcji kadry.


Korzyści z przeprowadzenia audytu personalnego dla Pracownika:

 • diagnoza posiadanych kompetencji i umiejętności,
 • rozpoznanie swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy,
 • możliwość zaprojektowania ścieżki rozwoju zgodnej z posiadanymi kompetencjami.Audyt personalny dedykowany jest zwłaszcza firmom, które chcą pozyskać informacje na temat posiadanego potencjału pracowniczego w przedsiębiorstwie.