Usługa obejmuje przygotowanie wniosku aplikacyjnego będącego kluczowym dokumentem wymaganym do wypełnienia podczas procedury ubiegania się o środki pomocowe.

W przypadku wniosku o dofinansowanie szczególnie ważne jest precyzyjne wypełnienie jego wszystkich pól zgodnie z obowiązującymi standardami (instrukcje wypełnienia, dokumenty programowe, pozostałe akty prawne). Ocena projektów dokonywana jest wieloetapowo i opiera się na analizie wniosku o dofinansowanie, który w przypadku umieszczenia projektu na liście rankingowej staje się podstawowym załącznikiem umowy o dofinansowanie.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w przygotowywaniu wniosków z funduszy EFRR i EFS (w ramach programów operacyjnych: PO WER, PO IiŚ, PO IR, PO EWT, PROW, RPO) jesteśmy gwarantem terminowego oraz rzetelnego zrealizowania usługi. Będąc świadomym własnych kompetencji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wynagrodzenie za w/w usługę otrzymujemy po przejściu oceny formalnej.

Jak istotne jest poprawne wypełnienie wniosku, świadczy skomplikowany proces oceny projektów przedstawiony poniżej.

Pozytywna ocena formalna wniosku pozwala na zakwalifikowanie go do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą „zero-jedynkową” w części obligatoryjnej (kryteria dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową w części fakultatywnej.

Kryteria merytoryczne fakultatywne to kryteria, których projekt nie musi spełniać, ale to właśnie za nie beneficjent może otrzymać najwięcej punktów. Ocena tych kryteriów jest oceną punktową, przy czym maksymalna ilość punktów, którą można otrzymać, różni się w zależności od działania. Suma punktów przyznanych danemu wnioskowi pozwala na umieszczenie go na odpowiednim miejscu listy rankingowej.

 

Nazwa usługi
Nieprawidłowe dane
Imie(*)
Proszę się przedstawić!
Adres e-mail(*)
Proszę podać swój adres e-mail!
Telefon
Nieprawidłowe dane
Treść wiadomości(*)
Proszę podać treść wiadomości!

Nieprawidłowe dane
Captcha(*) Captcha
Nieprawidłowe dane