Zarządzanie innowacjami to nowa usługa Grupy Gumułka, realizowana przez Centrum Innowacji Grupy Gumułka, wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, której misją jest inkubacja kreatywności i postaw proinnowacyjnych oraz transfer technologii ze środowiska naukowego do sfer biznesu. Beneficjenci tej usługi osiągają rzeczywisty wzrost innowacji, mierzony liczbą wdrożonych rozwiązań. W wyniku zawarciu umów partnerskich z jednostkami naukowymi oraz stworzeniu działu nasi klienci mają możliwość aplikowania o środki unijne zarezerwowane w nowej perspektywie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, Osiągają też pozytywną zmianę wizerunku przedsiębiorstwa u interesariuszy, dzięki stworzeniu i utrzymaniu wizerunku firmy z „doliny krzemowej”.

W ramach usługi Zarządzenie innowacjami obszary wsparcia oferowane klientom obejmują outsourcing całego działu badań i rozwoju lub też wybranych jego funkcji.


Usługa obejmuje następujące działania:

Diagnoza i strategia innowacji
- oceniamy dotychczasowy poziom innowacyjności oraz potencjał organizacji,
- badamy rozwój branży i szacujemy poziom innowacyjności konkurencji,
- estymujemy niezbędne nakłady i oceniamy ryzyka,
- opracowujemy strategię innowacyjności i doradzamy w wyborze metod realizacji.

Rozwój produktów
- przeprowadzamy audyty technologiczne (ocena poziomu innowacyjności produktów i usług oraz ich luki technologicznej),
- zarządzamy projektem przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych (przy współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi,
- koordynujemy badania i pomiary diagnostyczne (przy współpracy z certyfikowanymi laboratoriami badawczymi).

Wdrożenie strategii innowacji
- pozyskujemy źródła finansowania (projekty unijne i dofinansowanie krajowe, kredyty innowacyjne, fundusze inwestycyjne, rynki publiczne),
- pomagamy w nawiązaniu współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi (doprowadzenie do zawarcia umów partnerskich z uniwersytetami, politechnikami i instytutami naukowymi),
- ułatwiamy migrację pracowników (staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwie oraz staże pracowników przedsiębiorstwa w jednostkach naukowych),
- wspieramy w zarządzaniu zmianą postaw i kultury organizacji (ukierunkowanie na akceptację zmiany u interesariuszy – pracowników, kadry kierowniczej i właścicieli),
- identyfikujemy kompetencje oraz aktywa niematerialne i prawne możliwe do wytworzenia oraz tworzymy odpowiednie systemy motywacyjne i metody pomiaru,
- wyceniamy aktywa niematerialne i prawne (patenty, know-how, licencje, znaki handlowe, domeny internetowe, relacje z klientami, itp.) oraz uczestniczymy w negocjacjach związanych z wyborem partnera biznesowego i strategii komercjalizacji,
- doradzamy w kwestiach prawno-podatkowych (ochrona własności intelektualnej, wsparcie w procesie przeniesienia praw, optymalizacja struktur i tworzenie spółek celowych, optymalizacja podatkowa działalności B+R i form wynagradzania),
- tworzymy architekturę oraz definiujemy rozwiązania IT wspierające implementację usprawnień procesowych i organizacyjnych oraz przeprowadzamy migrację procesów,
- public relations (pomagamy w stworzeniu i utrzymaniu wizerunku przedsiębiorstwa nowoczesnego, lidera innowacji w branży).


Kim jesteśmy

Grupa Gumułka to konsorcjum firm doradczych, zespół ekspertów i innowatorów – zarówno technologicznych i naukowych (w branżach, w których świadczymy usługi) jak i procesowych (w tym specjalistów zarządzania projektami, pozyskiwania środków unijnych, ewaluatorów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, księgowych i specjalistów ds. kadr i płac, doradców inwestycyjnych, audytorów i doradców podatkowych).

Klientami Grupy Gumułka są średnie i duże organizacje, które dostrzegły potrzebę zmiany kultury na proinnowacyjną i które potrzebują wsparcia zewnętrznego w szybszym osiągnięciu najlepszych efektów.