Dnia 4 kwietnia 2018 Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat zatytułowany ,, Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC ” podkreślając, że czynności sprzedaży lub zamiany kryptowalut ( np. bitcoin, litecoin, ether) powodują skutki podatkowe na gruncie PIT, VAT oraz PCC.

Szczególne wątpliwości wzbudza opodatkowanie kryptowalut na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC). Zarówno umowa sprzedaży jak i zamiany kryptowaluty, stanowiącej- zdaniem Ministerstwa- prawo majątkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywiloprawnych. Zgodnie z regułami przyjętymi w PCC, przy zawarciu umowy sprzedaży kryptowaluty obowiązek zapłaty podatku w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego nakładany jest na kupującego, zaś w przypadku umowy zamiany, podatek w wysokości 1 % wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek uiszczają solidarnie obie strony umowy. Liczne głosy krytyczne wskazują na problem jaki stwarza niemożność ustalenia prawnego statusu kryptowaluty, co tym samym nie pozwala na ścisłe określenie przedmiotu opodatkowania. Istotną kwestią jest również ustalenie terytorium zawarcia umowy lub wykonywania praw majątkowych, zgodnie z ustawą, aby doszło do opodatkowania PCC jednym ze wskazanych miejsc powinno być terytorium Polski, w praktyce zaś ustalenie obu miejsc może rodzić problemy. Opodatkowaniu PCC nie podlega umowa zamiany lub sprzedaży kryptowaluty, objęta podatkiem VAT, w zakresie w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności. W związku z powyższym powstaje kolejny problem- transakcje zawierane na rynku kryptowalut są anonimowe, a zatem niemożliwe jest ustalenie czy strony transakcji są podatnikami VAT.

Jednocześnie należy wspomnieć, że pomimo problemów prawnych w komunikacie z dnia 9 kwietnia 2018 Ministerstwo podkreśliło, że przedstawiony sposób opodatkowania wynika z obowiązujących ustaw podatkowych, natomiast nie jest docelowym sposobem opodatkowania kryptowalut, zaznaczając, że trwają prace nad optymalnym uregulowaniem tej kwestii.