Od 15 marca b.r. obowiązują m.in. nowe zasady składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Będzie trzeba je bowiem przesyłać do repozytorium prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Ma to na celu odciążyć od składania dokumentów do KRS i Urzędu Skarbowego.

Przy złożeniu wymagany jest podpis cyfrowy jednej z osób wchodzących w skład organu reprezentacji spółki kapitałowej lub wspólnika spółki osobowej. Pod takowy kwalifikują się:

- kwalifikowany podpis elektroniczny, który wymaga klucza sprzętowego, jednakże jest on zrównany z podpisem odręcznym;

- profil zaufany ePUAP , który jest programem mającym na celu potwierdzanie tożsamości w kontaktach z administracją publiczną.

Elektroniczny podpis mogą składać jedynie posiadacze numeru PESEL ujawnionego w KRS. W przypadku spółek, w których zarząd składa się wyłącznie z niepolskich obywateli, konieczne będzie uzyskanie numeru PESEL przynajmniej dla jednego z członków zarządu.

W terminie pomiędzy 15 marca a 30 września b.r. wolno składać skany sprawozdań finansowych poświadczone podpisem elektronicznym. Natomiast od 1 października 2018 r. sprawozdania trzeba będzie składać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.