Co nowego w podatkach dochodowych ?

 

Po analizie zmian w VAT pora tym razem przyjrzeć się bliżej zmianom zachodzącym w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 

Zmiany w CIT

 

1. Wyodrębnienie źródeł przychodów

Będą dwa źródła przychodów: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Do tego drugiego będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

 

2. Finansowanie dłużne

Poza obecnymi ograniczeniami nowe regulacje będą ograniczać możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane. Bez ograniczeń będzie można odliczać od przychodu koszty finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 proc. wskaźnika EBITDA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). Do pożyczek i kredytów otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli stosować przepisy dotychczasowe, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Ograniczenia nie będą dotyczyć banków i instytucji finansowych.

 

3. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych

Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za "podmioty powiązane" jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

 

4. Aport przedsiębiorstwa/ZCP

Organy podatkowe będą mogły badać czy takie transakcje mają uzasadnienie ekonomiczne. W związku z tą zmianą konieczne będzie dokonanie każdorazowo szczegółowej oceny przez podatników CIT ryzyka opodatkowania z tytułu aportu przedsiębiorstwa lub ZCP.

 

5. Podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych. Wśród nich m.in. obniżenie z 1.000.000 PLN do 500.000 PLN przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK oraz obniżenie z 95% do 75% wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych.

 

6. Leasing

Wprowadzenie zasady stanowiącej, że odliczenie wstępnej opłaty leasingowej i raty leasingu odbywać będzie się w tym samym momencie, w którym zostanie ujęta dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie). Zmiana skutkować będzie wydłużeniem okresu zaliczania opłat i rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingobiorców korzystających z leasingu operacyjnego.

 

7. Ograniczenie rozliczania kosztów finansowania nabycia udziałów lub akcji

Wprowadzenie wyłączenia możliwości uznawania za koszty podatkowe m.in. odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia udziałów lub akcji w szczególności w przypadku połączenia spółki nabywającej i nabywanej oraz utworzenia PGK.

 

Zmiany w PIT

 

1. Kwota wolna od podatku

Podwyższona zostanie kwota wolna od podatku. Tym samym wzrośnie kwota dochodu (podstawa opodatkowania), od której nie trzeba będzie w ogóle płacić PIT – z obecnych 6600 zł do 8000 zł.

 

2. Lista zawodów uprawnionych do wyższych kosztów

Zgodnie ze znowelizowaną wersją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższone koszty będą mogli stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie (np. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną). Dla tych grup zawodowych koszty autorskie wzrosną – będą mogły być bowiem stosowane do wysokości 85.528,00 zł, a nie jak do tej pory 42 764 zł. Pozostali podatnicy zostaną ograniczeni w kosztach autorskich, a w konsekwencji obliczać będą mogli wyłącznie standardowe 20% koszty z tytułu umów zlecenie czy działo lub ryczałtowe 111,25 zł – w przypadku twórców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

 

3. Ryczałt od najmu

Po przekroczeniu 100 tys. zł przychodów podatnicy zapłacą zryczałtowany podatek według stawki 12,5 proc. Do 100 tys. zł przychodów stawka pozostanie bez zmian (8,5 proc.).

 

4. Limity zwolnień podatkowych

Wzrosną limity zwolnień podatkowych, np. w przypadku: świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów czy dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych.

 

5. Ulgi

Zwiększy się limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Z kolei ulga dla krwiodawców wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub litra osocza. Nowe zasady będzie można stosować do rozliczenia dochodów za 2017 r.

 

6. Zwolnienie z podatku

Osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, którym właściciel (gmina, miasto) umorzy należności związane z opłatami (np. za prąd i gaz), będą zwolnione z zapłaty PIT.

 

7. Zniesienie obowiązku zgłaszania

Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.

 

8. Programy motywacyjne

Jeżeli zostaną przyznane pracownikowi opcje na akcje podmiotów spoza UE i EOG (np. amerykańskich), wówczas przychód powstanie dwa razy: w momencie ich realizacji oraz sprzedaży akcji. Pierwszy będzie opodatkowany według stawek 18 i 32 proc., drugi według stawki 19 proc. Jeśli będą spełnione warunki do odroczenia opodatkowania, to sama zamiana opcji na akcje przez pracownika nie będzie opodatkowana. Podatek będzie wówczas tak jak w przypadku programów opartych na akcjach, a więc tylko przy zbyciu akcji. Programy motywacyjne oparte na akcjach nadal będą objęte preferencją podatkową, czyli odroczeniem opodatkowania do momentu zbycia akcji, a podatek od dochodu będzie ustalany według stawki 19 proc. PIT.

 

Zmiany wspólne dla PIT oraz CIT

 

1. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych (centr handlowych, domów towarowych, budynków biurowych), których wartość początkowa przekracza 10 mln. Miesięczny podatek został ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej. W konsekwencji opodatkowani zostaną właściciele niektórych budynków handlowo-usługowych i biurowych.

 

2. Zmiany w CFC

Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC). Przepisy o CFC będą miały zastosowanie dopiero, gdy podatnik będzie posiadał – bezpośrednio lub pośrednio – 50 proc. kapitału zagranicznej spółki (a nie jak dotychczas 25 proc.). Jednocześnie obniżono – z 50 proc. do 33 proc. – poziom dochodów pasywnych, jakie może osiągać zagraniczna spółka, aby była uznana za CFC.

 

3. Wydatki na usługi niematerialne

Wydatki te będzie można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenie będzie dotyczyło kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Nie będzie więc dotyczyć kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Nie będzie również dotyczyć kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

 

4. Limit jednorazowej amortyzacji

Podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

 

5. Zaliczki na podatek

Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza kwoty 1000 zł.

 

6. Ulga na badania i rozwój

Centra badawczo-rozwojowe będą mogły odliczać dodatkowo (oprócz normalnych kosztów uzyskania przychodu) do 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe firmy będą mogły odliczać dodatkowo do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Ulga B+R obejmie nie tylko koszty pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lecz także innych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Dodatkowo z ulgi na B+R będą mogły skorzystać niektóre firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych.