Możliwość korzystania z dotacji unijnych jest istotnym czynnikiem wspomagającym zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

W ostatnim czasie coraz więcej gmin występuje o dofinansowanie projektów, których zasadniczym założeniem jest zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE). Koszty takich przedsięwzięć są pokrywane przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków pochodzących zazwyczaj z kilku różnych źródeł, w tym z otrzymanego dofinansowania z funduszy unijnych, wpłat mieszkańców oraz środków własnych. Jednym z podstawowych elementów wpływających na sposób ustalenia budżetu realizacji projektu jest kwestia ewentualnego opodatkowania takiej dotacji podatkiem VAT, a ściślej mówiąc uwzględnienia jej w podstawie opodatkowania czynności wykonywanej na rzecz mieszkańców (ostatecznych beneficjentów projektu).

Kluczowe dla uznania dotacji za element podstawy opodatkowania dla celów VAT jest rozstrzygnięcie, czy dotacja ma na celu sfinansowanie konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (świadczenia usług / dostawy towarów) i ma bezpośredni wpływ na cenę tej usługi (towaru). W świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT tylko takie dotacje stanowią bowiem element podstawy opodatkowania VAT.

Dyrektor Krajowej Administracji Podatkowej w wydawanych ostatnio interpretacjach nie zajmuje w tej sprawie jednolitego stanowiska. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną z dnia 7 lipca 2017 roku (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.166.2017.2.MWJ) w której organ przychylił się do poglądu wnioskodawcy, iż przyznana dotacja nie ma bezpośredniego związku z ceną wykonywanych przez wnioskodawcę czynności, a zatem nie podlega opodatkowaniu (podobna ocena została przedstawiona w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2017 roku, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.174.2017.3.SM). Jednocześnie w innych interpretacjach organ interpretacyjny zajmuje jednak przeciwne stanowisko, uznając że otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu (np. interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2017 roku, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.436.2017.1.ŻR; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.182.2017.1.JP; interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2017 roku, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.537.2017.1.MJ).

Mając na uwadze wskazane rozbieżności interpretacyjne oraz fakt, iż ocena dotycząca omawianej kwestii jest w znaczącym stopniu determinowana okolicznościami przedstawionymi przez poszczególnych wnioskodawców, w celu rozwiązania pojawiających się wątpliwości, zalecamy każdorazowe występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W tym zakresie zachęcamy także do skorzystania z naszych usług i powierzenie nam przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.