W komunikacie prasowym z dnia 30 czerwca 2017 r. poinformowano, iż Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa (pomocy publicznej).

Przypomnijmy, iż sprawa dotyczy podatku wprowadzonego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1155). Zgodnie z nią zwolnienie z podatku miało mieć zastosowanie do obrotu przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł, natomiast do obrotu pomiędzy 17 a 170 mln miała mieć zastosowanie stawka 0.8%, a nadwyżka ponad 170 mln miała być opodatkowana wg stawki 1.4%. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.

Pomysł tego podatku, jak i projekt wskazanej ustawy od początku budziły kontrowersje, także w aspekcie zgodności z prawem UE. Komisja zaczęła przyglądać się tej sprawie już w lutym 2016 r., a więc jeszcze przed tym jak projekt w/w ustawy wpłynął do Sejmu (co miało miejsce w czerwcu 2016 r.). Natomiast w dniu 19 września 2016 wszczęto oficjalne postępowanie i zobowiązano Polskę do zawieszenia stosowania progresywnych stawek podatku do czasu oceny przez Komisję występowania niedozwolonej pomocy państwa.

Komisja uznała ostatecznie, co ogłoszono w piątkowym komunikacie, iż progresywne stawki podatku bazujące na obrotach dają przedsiębiorstwom o niskich obrotach przewagę nad ich konkurentami i podatek narusza zasady UE w zakresie pomocy państwa.

Przypomnijmy, iż przesłanki występowania pomocy Państwa sformułowane zostały w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z tą regulacją, „z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.

Jak podkreślono, KE nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o Jej systemie podatkowych lub celach różnych podatków i innych danin. Jednakże, system podatkowy musi pozostawać w zgodzie z prawem UE, w tym z zasadami pomocy państwa i nie może nadmiernie faworyzować pewnych przedsiębiorstw.

Wydaje się jednak, iż nie jest to koniec batalii o ten podatek, jako że Polska pozostaje nadal w sporze z Komisją Europejską przed Sądem (jednym z organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; w jęz. ang. - General Court) w zakresie zgodności z prawem decyzji KE z 19 września 2016 r. (Case T-836/16 Republic of Poland v Commission). Jednym z zarzutów, jakie podniosła Polska, jest dokonanie przez KE niewłaściwej klasyfikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu artykułu 107 ust. 1 TFUE na skutek niewłaściwej oceny przesłanki selektywności pomocy.

Autor: Jarosław Ferdyn – Doradca podatkowy

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1861_en.htm