Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy, które nakładają nowe obowiązki na operatorów platform internetowych oraz na ich użytkowników.

Dyrektywa DAC7 [tj. dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania] wprowadziła bowiem obowiązek zbierania i raportowania danych o użytkownikach i ich przychodach osiąganych przez platformy cyfrowe.

Umożliwia ona także wymianę tych danych przez państwa członkowskie UE.

Operatorzy platform cyfrowych zostali zatem zobowiązani do zbierania i raportowania informacji o użytkownikach, którzy z wykorzystaniem ich platform dokonują transakcji sprzedaży towarów, osobistego świadczenia usług, udostępniania środków transportu czy udostępniania nieruchomości i ich części.

Przekazaniu podlegać będą dane o tych sprzedających, którzy w rocznym okresie sprawozdawczym wykonali nie mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży lub ich wynagrodzenie z tego tytułu przekroczy równowartość 2000 EUR.

Niewywiązanie się z opisanych obowiązków wynikających z implementacji DAC-7 może skutkować konsekwencjami dla operatorów platform w postaci kary finansowej wynoszącej do 1 mln zł.

Pierwsze raporty zostaną przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do końca stycznia 2025 r. za 2023 i za 2024 r.

W celu wdrożenia ww. dyrektywy uchwalono ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.