W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informacje o trzech projektach uchwał, które dotyczą dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Mowa w nich o:

  1. dofinansowaniu wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,

  2. dofinansowaniu wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

  3. dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

Projektowana uchwała w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” stanowi wykonanie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.).

Regulacje umożliwią wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 r. dodatków dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi w wysokości 1 000 zł brutto.

Dofinansowanie do wynagrodzenia otrzymają osoby zatrudnione na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem uchwały jest wsparcie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykonujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.