W dniu 21 maja 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o pakiecie rozwiązań zwiększających przejrzystość finansów publicznych. Jednym z głównych postulatów MF jest powołanie niezależnej instytucji fiskalnej. Zmiany mają dotyczyć również stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

Zgodnie z opublikowaną Białą Księgą finansów publicznych niezbędne jest przywrócenie przejrzystości polskich finansów publicznych. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Finansów opracowało pakiet: Przejrzystość finansów publicznych.

W myśl zaproponowanych zmian niezależną instytucją fiskalną byłaby Rada Fiskalna, która miałaby m.in. opiniować najważniejsze dokumenty budżetowe, oceniać projekt ustawy budżetowej w zakresie zgodności z regułami fiskalnymi, publikować raporty, a także przeprowadzać analizy.

Członkami Rady Fiskalnej powinny być osoby, które spełniają kryteria niezależności oraz bezstronności nie tylko pod względem publicznym, ale również prywatnym.

Celem powołania Rady Fiskalnej ma być poprawa funkcjonowania systemu finansów publicznych oraz zwiększenie ich transparentności.

Ponadto, zmiany mają dotyczyć również wprowadzenia okresowych przeglądów funkcjonowania przepisów stabilizującej reguły wydatkowej, odbywających się nie rzadziej niż co 5 lat.

Celem przeglądów jest ocena skuteczności obowiązujących przepisów w zakresie stabilności finansów publicznych, a także realizacji celów numerycznych reguł fiskalnych, które wynikają z dyrektywy Rady w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.