W dniu 10 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję wykonawczą upoważniającą Polskę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od regulacji unijnych w zakresie fakturowania.

Zgodnie z przygotowanym przez Radę dokumentem, Polska zostanie upoważniona, w przypadku podatników mających siedzibę na terytorium Polski do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej, jak też zgodziła się na to, aby Polska postanowiła, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy.

Rozwiązania te mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.
Dokument wydany przez Radę nie jest jednak jeszcze formalnie aktem prawnym. Będzie podlegał konsultacji z Radą do Spraw Gospodarczych i Finansowych.