W dniu 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza szereg zmian przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w tym obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenie opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Przy czym, przewidziano jednak tzw. hipotetyczny podatek dla podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.
Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku, gdy rozliczenie podatkowe, dokonane zgodnie z poprzednio obowiązującymi zasadami (w tym wg skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. i z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej), byłoby dla podatnika korzystniejsze niż przy zastosowaniu nowych regulacji, urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę podatku.

Co też istotne, podatnik będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.

Przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się według podatku liniowego. Z kolei, podatnicy opłacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą uprawnieni do pomniejszenia kwoty przychodów o 50 % składki. Preferencje w tym zakresie przewidziano także dla tych podatników, którzy rozliczającsię wg tzw. karty podatkowej.

Co też istotne, podatnicy rozliczający się w 2022 roku wg podatku liniowego oraz "ryczałtowcy" będą mogli zmienić formę opodatkowania dochodów za 2022 r., przechodząc na skalę podatkową ("zasady ogólne").

Podniesiono także wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (z 1% do 1,5%).

Ponadto, od 1 lipca płatnicy nie będą już zobligowani do podwójnego liczenia zaliczek na PIT według zasad z 2021 i z 2022 r.

Ustawa nowelizująca zawiera również regulacje dotyczące grup VAT, które ostatecznie będą mogły być tworzone od 1 stycznia 2023 r.

Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Link do Ustawy