Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079) wprowadza także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

W zakresie ustawy o CIT, do art. 4a tej ustawy wprowadzono definicję alternatywnej spółki inwestycyjnej wdrażającej instrument finansowy (nowododany pkt 30b w art. 4a). W art. 17 ust. 1 pkt 53 dodano do katalogu kwot zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych także środki finansowe na realizację projektów w ramach programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, które nie należą do środków europejskich, ale należą do środków pochodzących z budżetu UE i także powinny podlegać zwolnieniu przedmiotowemu. Zmiana ta wprowadza tożsame podejście do środków w ramach programów celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa jak do środków europejskich, które już w obecnej wersji ustawy są zwolnione z opodatkowania.

Z kolei, zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 53a rozszerza istniejące zwolnienie przedmiotowe, wprowadzając analogicznego rozwiązania w perspektywie finansowej 2021-2027. Ponadto, dodawany pkt 58b włącza do omawianego katalogu zwolnień dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych wdrażających instrument finansowy uzyskane w roku podatkowym z tytułu zysków kapitałowych osiągniętych w związku z wdrożeniem instrumentu finansowego w części zwiększającej wkład finansowy programów służących realizacji umowy partnerstwa.

Natomiast w zakresie ustawy o PIT zmiany dotyczą art. 21. W ust. 1 pkt 114 znajdzie się doprecyzowanie odnośnie do kwot wolnych od podatku w zakresie świadczeń udzielanych w ramach programów oraz programów służących realizacji umowy partnerstwa i programów rozwoju, o których mowa w przepisach dotyczących wdrażania funduszy unijnych. Kolejna zmiana w pkt 137 dodaje do katalogu dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych także środki finansowe na realizację projektów w ramach programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, które nie należą do środków europejskich, ale należą do środków pochodzących z budżetu UE i także powinny podlegać zwolnieniu przedmiotowemu. Zmiana ta wprowadza tożsame podejście do środków w ramach programów celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa jak do środków europejskich, które już w obecnej wersji ustawy są zwolnione z opodatkowania.

Zmiany wejdą w życie z dniem 4 czerwca 2022 r.

Link do Ustawy