W zakresie tematyki cen transferowych, począwszy od transakcji realizowanych w roku 2021, doszedł obowiązek związany z weryfikacją czy kontrahent jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych od Państwa należności. Weryfikacji tej należy poddać kontrahentów, z którymi realizują Państwo jednorodne transakcje zakupowe, o wartości przekraczającej 500 000 zł w skali roku podatkowego. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów dla dochowania należytej staranności przy ustalaniu czy kontrahent jest rzeczywistym właścicielem w ramach realizowanej transakcji wystarczające jest pozyskanie od niego stosownego oświadczenia. Dodatkowe weryfikacje są wymagane w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, jednak i tutaj oświadczenie jest istotnym punktem wyjścia.

Zgodnie z powyższym stosowne oświadczenie należy pozyskać od wszystkich kontrahentów, z którymi w roku podatkowym dokonali Państwo jednorodnych transakcji zakupu o wartości przekraczającej 500 000 zł, a które nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie przepisów obowiązujących już w latach wcześniejszych.

W sytuacji, gdy rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekroczyła 500 000 zł są Państwo zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji. Co istotne, aby powstał obowiązek dokumentacyjny wystarczy, że kontrahent w roku podatkowym (obrotowym) dokonuje nabyć od podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową na wartość powyżej 500 000 zł. Są to tzw. pośrednie transakcje rajowe.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przygotowaniem oświadczenia, które można przedłożyć kontrahentom do podpisu – zapraszamy do kontaktu. Służymy również pomocą w identyfikacji transakcji, które wymagają pozyskania od kontrahentów wspomnianego oświadczenia. Zachęcamy, aby nie odkładać w czasie wspomnianej weryfikacji/pozyskiwania oświadczeń od kontrahentów. Pozwoli to na moment weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego mieć pewność, które z nich są z niego zwolnione.