Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzyło Grupie Gumułka przeprowadzenie kontroli projektów  dofinansowanych w ramach Działania 2.18 PO WER, których stroną umowy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działający jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER.